Projectes

CODES-CAM participa activament en totes aquelles activitats que tenen valor afegit i podem rendibilitzar millor les col.laboracíons. Els projectes els podriem classificar en tres grans areas d'actuació :

Area d'actuació i activitat 

 

SOCIALS

Tenen com objectiu principal, millorar la situació i qualitat de vida de la gent. Van dirigits prioritàriament a les dones per el seu paper dins la societat camerunesa. El projecte "creació de llocs de treball" intenta proporcionar un mitjà de subsistència a les famílies.
  

EDUCATIUS

Entenem que el desenvolupament i la millora d'un país té molt a veure amb l'educació i els coneixements, és per això que treballem en projectes dirigits als infants i a la seva formació .

SANITARIS

Aquests projectes intenten cobrir aspectes tant assistencials i de cura dels malalts,  com de promoció i protecció de la salut : educació sanitària, programes comunitaris, dotació d'aigua potable, etc.